Spring naar hoofd-inhoud

Voorwaarden & Privacyverklaring

1. Reikwijdte, rechtsgrond en aanvullende regelgeving

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidings- en behandelactiviteiten, evenals alle overige zakelijke contacten, zowel mondeling als schriftelijk, aangegaan tussen Hypno Yera en de cliënt. Deze voorwaarden zijn geldend volgende de ter zake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek en Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) en is bij behandelactiviteiten als zodanig gehouden aan de geldende beroepscode, gedragsregels, geheimhoudingsplicht, klachtenregeling, tuchtrecht, verplichting tot beroepsaansprakelijkheidsverzekering en overige bepalingen van de NBVH. Indien de therapeut geregistreerd lid is van een andere beroepsvereniging of koepelorganisatie zijn de aanvullende regelgeving van de betreffende beroepsvereniging of koepelorganisatie eveneens van toepassing.

2. Cliëntdefinitie

a) Als cliënt wordt beschouwd degene die de hulp, training of begeleiding ontvangt. De hulpverlening, training of begeleiding is de keuze van de cliënt. De cliënt is voor, tijdens en na het traject volledig verantwoordelijk voor zijn psychosociaal en geestelijk handelen en vrijwaart de behandelend therapeut en Hypno Yera van iedere aansprakelijkheid, al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische of anderszins relevante informatie.

b) Bij hulpverlening aan minderjarigen moeten de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) toestemming geven voor de hulpverlening. Indien er sprake is van gedeeld gezag en een gezinssituatie waarbij de ouders gescheiden leven, dan dienen beide ouders schriftelijk toestemming te verlenen voor de hulpverlening. Beide ouders worden (al dan niet gezamenlijk) geïnformeerd over de voortgang van de hulpverlening. Hierbij wordt de privacy van de minderjarige gerespecteerd door de therapeut (zie art.9).

3. Kennismaking en intake bij individuele behandeling

a) De eerste afspraak wordt telefonisch of per e-mail gemaakt.

b) Het eerste half uur van de eerste afspraak wordt beschouwd als een kennismakingsgesprek. Indien de cliënt binnen of na dit half uur besluit niet in behandeling te gaan bij Hypno Yera, worden geen kosten in rekening gebracht.

c) Aansluitend op het kennismakingsgesprek volgt de intake. Hiervoor geldt het normale sessietarief, zoals vermeld op de web site.

d) Gedurende de intake worden de NAW-gegevens, de verzekeringsgegevens, de hulpvragen, afspraken met betrekking tot verdere hulpverlening en diverse overige medische en persoonlijke gegevens over de cliënt op schrift gesteld, welke de basis zullen vormen voor zijn dossier. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie art. 9).

 4. Gegevensverstrekking door cliënt

a) Hulpverlening en overige dienstverlening vinden plaats op basis van eerlijkheid, openheid en volledigheid in gegevensverstrekking door de cliënt (zie ook art.2).

b) Afspraken zoals weergegeven op intakeformulier, behandelingsovereenkomst of formulier voor tussentijdse evaluatie zijn bindend voor beide partijen.

5. Levering en annulering

a)  Bij verhindering bij losse sessies (of overige diensten met een contactduur van maximaal twee uur die geen onderdeel uitmaken van een programma) dient de cliënt dit tijdens kantooruren te melden en wel ten minste één volle week voor de gemaakte afspraak.

b) Bij annulering van losse sessies (of overige diensten met een contactduur van maximaal twee uur die geen onderdeel uitmaken van een programma) binnen één week voor aanvang en tenminste één volle werkdag voor de gemaakte afspraak wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht.Verschijnt de cliënt niet op een afspraak of annuleert hij de afspraak niet tenminste één werkdag voor aanvang van de afspraak, dan is de cliënt honorarium, kosten en/of andere vergoedingen verschuldigd, als had de afspraak plaatsgevonden.

c) Bij annulering van diensten met een contactduur van meer dan twee uur – waaronder 3-maandenprogramma’s, overige programma’s, trajecten, trainingen, workshops, opleidingen en VIP-dagen – dient de cliënt dit tijdens kantooruren te melden en wel ten minste één volle maand voor aanvang van de overeengekomen dienst. Hypno Yera verplicht zich in dit geval het volledige bedrag behoudens de niet-restitueerbare aanbetaling aan de cliënt te restitueren.

d) Bij annulering van diensten met een contactduur van meer dan twee uur – waaronder 3-maandenprogramma’s, overige intensieve programma’s, trainingen, workshops, opleidingen en VIP-dagen – binnen één maand voor aanvang en tenminste één volle week voor de gemaakte afspraak wordt naast de niet-restitueerbare aanbetaling bovendien 50% van het restbedrag – dit is het volledige bedrag minus de niet-restitueerbare aanbetaling – in rekening gebracht. De overige 50% van het restbedrag wordt in dit geval aan de cliënt gerestitueerd. Verschijnt de cliënt niet op de afspraak of annuleert hij de dienstverlening niet tenminste één volle week voor aanvang van de eerste afspraak, dan is de cliënt honorarium, kosten en/of andere vergoedingen verschuldigd, als had de volledige dienstverlening plaatsgevonden.

e) Indien de therapeut de afspraak afzegt vervalt de verplichting tot betaling van het honorarium.

f) Online producten worden onmiddellijk na betaling per e-mail toegestuurd en worden blijvend ter beschikking gesteld.

g) Live diensten (zowel op afstand als op fysieke locatie) worden geleverd op het tijdstip en voor de duur die is vermeld op de website (zoals bij trainingen) of die per e-mail is gecommuniceerd (zoals bij sessies en VIP-dagen).

h) Materialen die deel uitmaken van een programma, traject of training worden tijdens de loop van dit programma, traject of training ter beschikking gesteld en mogen door de cliënt worden behouden zonder dat hier een einddatum aan is verbonden.

6. Stopzetten van dienstverlening

a) De cliënt is gerechtigd, met inachtneming van artikel 5 en artikel 7, op ieder willekeurig moment zonder opgaaf van redenen af te zien van verdere behandeling, begeleiding.

b) De therapeut is gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 5, met opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.

c) Indien de cliënt dit wenst zal de therapeut hem in geval van stopzetting van therapeutische behandeling doorverwijzen naar een collega hypnotherapeut.

d) Indien de therapeut haar behandeling voor de betreffende cliënt niet geëigend en/of toereikend acht, zal zij hem doorverwijzen naar een collega hypnotherapeut of andere hulpverlener.

7. Betalingsvoorwaarden

a) De tarieven voor individuele sessies zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging NBVH. Deze tarieven zijn openbaar.

b) Alle tarieven kunnen door Hypno Yera worden gewijzigd. Gedurende een behandeling kunnen de tarieven uitsluitend worden bijgesteld per kalenderjaar.

c) De voorwaarden met betrekking tot betaling staan los van declaraties en van vergoedingen van ziektekostenverzekeraars. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling.

d) Het honorarium en eventuele overige overeengekomen vergoedingen worden binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur voldaan door middel van een bankoverschrijving of automatische incasso ten bate van de bankrekening van de Hypno Yera.

e) Indien niet is voldaan aan bovenstaande bepalingen van dit artikel is Hypno Yera dan wel de therapeut gerechtigd een invorderingsprocedure op te starten al dan niet in samenwerking met de beroepsvereniging NBVH. De eventuele kosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

8. Schade

Schade veroorzaakt door de cliënt voor, tijdens of na de dienstverlening aan interieur, meubilair, kleding of andere bezittingen van de therapeut dan wel Hypno Yera kan op de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.

9. Privacy en dossiervorming

De gegevens betreffende de hulpverlening aan cliënten worden bewaard in dossiers, zoals verplicht is gesteld in de WGBO. Voor deze dossiers gelden wettelijke regelingen betreffende de registratie van persoonsgegevens, zoals de plicht alle gegevens 15 jaar te bewaren, en regelingen zoals geformuleerd door de beroepsvereniging NBVH. Deze dossiers bevatten persoonlijke en medische gegevens, zoals contactgegevens, aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling van belang zijn en die – na toestemming van de cliënt – zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in het dossier.

Hypno Yera verplicht zich tot het respecteren van de privacy en zal geen informatie over de cliënt verstrekken aan derden zonder diens schriftelijke toestemming.

De privacy van een minderjarige cliënt jegens zijn wettelijk vertegenwoordigers (ouders) wordt door de therapeut gerespecteerd. Er wordt geen informatie verstrekt over de inhoud van de consulten als de minderjarige dit niet wil. Voordat de wettelijk vertegenwoordigers (ouders) worden geïnformeerd, bespreekt de therapeut met de minderjarige cliënt hoe en wat er over de voortgang van de hulpverlening aan de ouders zal worden weergegeven. Bij minderjarigen blijft de bewaarplicht van de gegevens van kracht tot 15 jaar na het bereiken van meerderjarigheid.

Indien de dienstverlening gericht is op meerdere leden van een gezin, dan wordt er geen informatie verstrekt over de overige gezinsleden als zij daar niet bij aanwezig zijn of daarvoor toestemming hebben verleend. Hypno Yera beoogt dan de privacy, rechten en hulpvragen van alle betreffende gezinsleden in het vizier te houden.

De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier, uitgezonderd:

  1. Geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en advisering
  2. Waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut
  3. Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor administratie en het toezenden van informatie. Indien hierbij derden betrokken zijn (zoals een boekhouder) is met hen een verwerkingsovereenkomst afgesloten conform de Wet AVG.
  4. In alle andere gevallen worden gegevens uit het dossier die terug te voeren zijn op de persoon van de cliënt uitsluitend gedeeld na expliciete toestemming van de cliënt (zoals bij doorverwijzing naar een andere hulpverlener, overleg met huidige of eerdere hulpverleners, het informeren van familieleden, in het kader van voorlichting, kennisoverdracht, onderzoek of anderszins)

De computerbestanden die behandelgegevens over cliënten bevatten (zoals correspondentie met een verwijzer of huisarts) zijn beveiligd met een wachtwoord.

Cliëntendossiers worden bewaard in een afgesloten (berg)ruimte.

Bestanden die inhoudelijke gegevens over de behandeling van een cliënt bevatten worden uitsluitend verzonden op de wijze waarvoor cliënt schriftelijk of mondeling toestemming verleent.

Foto’s of filmbeelden van cliënten die gebruik maken van individuele behandelingen binnen Hypno Yera worden uitsluitend gemaakt na nadrukkelijke toestemming van de cliënt en deze worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden vertoond.

Video-opnamen van deelnemers worden uitsluitend gemaakt na schriftelijke toestemming van de deelnemer voor het maken en gebruiken van deze opnamen.

Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraars gevraagd worden om over te kunnen gaan tot declaratie, waaronder naam, geboortedatum en adres van de cliënt en datum, tarief en korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘hypnotherapeutisch consult’.

10. Waarneming

Indien de therapeut door omstandigheden langdurig niet in staat is cliënten te behandelen, worden de lopende cliëntencontacten waargenomen door een bevoegd collega-hypnotherapeut van de collegiale intervisiegroep Storm.